logo-white

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Wanderclub.cz potřebuje zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s kvalitní realizací služeb. Na našich webových stránkách naleznete více způsobů, jak nám můžete předat osobní data. Konkrétně se jedná o:

 • Odeslání nezávazné poptávky
 • Odeslání kontaktního formuláře 
 • Přihlášení k newsletteru

Dále nám můžete předat osobní údaje následujícími způsoby:

 • Vyplněním a podpisem smlouvy
 • Emailovou komunikací
 • Telefonicky

Poskytnutím Vašich osobních údajů jakýmkoliv z výše zmíněných způsobů nám dáváte souhlas s jejich nakládáním. 

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Rýpar IČ 06475582 s místem podnikání: Letná 220, Mimoň 471 24 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • Adresa: Letná 220, Mimoň 471 24
  • Email: jaroslav@wanderclub.cz
  • Internetová stránka: wanderclub.cz
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, nebo na základě získání informací za účelem nabídnutí služby přesně na míru Vaší osobě. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Zařazení Vaší osoby do databáze, za účelem nabídky konkrétních a specifických poradenských a konzultačních služeb. Pro vyřízení Vaší objednávky služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro nabídku konkrétních služeb a nebo úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, věk, životopis), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či dokonce jakoukoliv smlouvu a službu nabídnout a ze strany správce nabídku či objednávku ve výsledku plnit. Jak již bylo řečeno, jedná se o konzultační a poradenské služby, které vyžadují veškeré dostupné informace o Vás. Jen s poskytnutými údaji může správce vytvořit zákazníkovi nabídku služeb a následně plnit jejich poskytování.
  • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 

V. Příjemci osobních údajů 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby a organizace:
  • Podílející se na nabídce či dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování stránek www.wandeclub.cz a další služby v souvislosti s provozováním internetových stránek, zejména pak společnosti Google, Meta Platforms a Hotjar.
  • Zajišťující marketingové či analytické služby.
 1. Správce může předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou zahraniční ubytovací a pracovní partneři, úřady, státní organizace, bankovní instituce, telefonní operátoři, a další technologické společnosti umožňující zvyšování kvality našich služeb. 
 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a subjekty z výše uvedeného článku V. 1. a 2.
 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud nás kontaktujete s poptávkou o služby jakýmkoliv z výše zmíněných způsobů, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 2. 2022